Nejdůležitější zákony nutné pro chod SVJ

72/1994 Sb. - Zákon o vlastnictví bytů
371/2004 Sb. - Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
151/2006 Sb. - Změna vzorových stanov
563/1991 Sb. o účetnictví
504/2002 Sb. k provedení zákona o účetnictví pro nepodnikatelské subjekty
372/2001 Sb. - Pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii
na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody
152/2001 Sb. - pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody
194/2007 Sb. - Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody
428/2001 Sb. - K provedení zákona o vodovodech a kanalizacích
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
40/1964 Sb. Občanský zákoník
258/1995 Sb. , kterým se provádí občanský zákoník
42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání maj. nároků v družstvech
19/1979 Sb. o určení vyhraz. zdvihacích zařízení a podm. jejich bezpečnosti
27/2003 Sb. technické požadavky na výtahy
20/1979 Sb. o určení vyhraz. elektrických zařízení a podm. jejich bezpečnosti
21/1979 Sb. o určení vyhraz. plynových zařízení a podm. jejich bezpečnosti
85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
111/1981 Sb. - Vyhláška o čištění komínů
133/1985 Sb. o požární ochraně
183/2006 Sb. - Stavební zákon
20/1987 Sb. o státní památkové péči
116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor
513/1991 Sb. - Obchodní zákoník
265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
464/2005 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na měřidla
63/2006 Sb. krytí části nákladů oprav panelových domů z fondu rozvoje bydlení
183/2006 Sb. stavební zákon
158/2007 Sb. změna zákona o státní památkové péči